برخی مواقع با افرادی برخورد می کنم، که سردرگم برای بازدید از مناطق حفاظت شده تحت نظارت سازمان حفاظت از محیط زیست هستند. در بسیاری از مواقع افراد در مراجعه به سازمان محیط زیست همان پاسخ های کلیشه ای و تکراری را میشنوند، که سالهاست تکرار میشود. تابستان ها به دلیل خشکسالی بازدید از مناطق ممنوع است، زمستان و پاییز فصل جفت گیری است و بهار فصل زادآوری.