کاور

پلنگ ایرانی مانند دیگر گوشتخواران ایران در خطر است ، سال گذشته 275 پلنگ در ایران کشته شدند. طبیعتا یکی از بزرگترین مشکلات برای پلنگها تداخل منافع و ناآگاهی عمدتا  مردم محلی حاشیه زیستگاههای پلنگ است . عمده پلنگهای ایران در اثر ناآگاهی مردمی که اطراف زیستگاههای پلنگ زندگی میکنند ، از بین میروند از این رو آموزش و آگاه سازی مردم محلی میتواند یکی از اصلی ترین اقدامات برای نجات و بهبود وضعیت پلنگ ایران باشد.

وبسایت http://future4leopards.org  به تازگی طرحی را برای چاپ یک تقویم دیواری برای افراد محلی در روستاهای اطراف زیستگاه های پلنگ نموده است . اقداماتی از این دست واقعا کارگشاست و مسلما تاثیر بسیار زیادی بر حفظ زیستگاه آنهم به صورت پایدار خواهد گذاشت. برای کمک به چاپ این تقویم میتوانید به وبسایت فوق یا وبسایت http://fundorun.com/campaign/future-for-leopards/452 مراجعه کنید .

کمکی هر چند کوچک میتواند قدمی رو به جلو برای پلنگ باشد.

محمد بهشتی زواره
توضیحات (0)